Cloud Link Roadrunner™ – Pinbelegung - Cloud Link Roadrunner™

Cloud Link Roadrunner™ – Hardwaremontageanleitung

Applies to
Cloud Link Roadrunner™
Last updated
2021-12-08
Content type
Handbücher > Installationsanleitungen
Language
Deutsch (Deutschland)
Product
Cloud Link Roadrunner™

Systemkomponenten verbinden sich mit der Cloud Link Roadrunner™-Einheit entsprechend der Pinbelegung auf der Rückseite der Einheit.

     
A Schlösser:

LK1 / LK2

LS+: Schlosssensor +

CTL: Schlosssteuerung

P-: Schlossstromversorgung -

LS+: Türsensor +

P+: Schlossstormversorgung +

BEMERKUNG: Ausgangsstromversorgung des Schlosses: 24V DC max. 650 mA pro Schloss
B Türsensoren:

DPS1 / DPS2

+: Türpositionssensor +

-: Türpositionssensor -

C Kartenlesegeräte:

RD1 / RD2

+12V: Stromversorgung des Lesegeräts 12V
BEMERKUNG: Ausgangsstromversorgung des Lesegeräts: 12V DC max. 240 mA pro Kartenlesegerät

GND: Erdung des Lesegeräts

485A: RS485-Daten +

485B: RS485-Daten -

S: RS485-Abschirmung

D Eingänge IN1: Eingang 1

GND: Eingangserdung

IN2: Eingang 2

GND: Eingangserdung

IN3: Eingang 3

GND: Eingangserdung

IN4: Eingang 4

GND: Eingangserdung

E Relais

NO1: Normal offenes Relais 1

C1: Gemeinsames Relais 1

NC1: Normal geschlossenes Relais 1

NO2: Normal offenes Relais 2

C2: Gemeinsames Relais 2

NC2: Normal geschlossenes Relais 2

F Eingangsleistung +: 22-26V DC +

-: 22-26V DC -

BEMERKUNG: 420 mA mittel / 724 mA Spitze