Gebeurtenistypen - Security Center 5.11

Gebruikershandleiding Security Center 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-18
Content type
Handleidingen > Gebruikershandleidingen
Language
Nederlands (Nederland)
Product
Security Center
Version
5.11

Alle gebeurtenissen in Security Center zijn gekoppeld aan een bronentiteit waarop de nadruk van de gebeurtenis ligt.

Security Center ondersteunt de volgende typen gebeurtenissen:
Gebeurtenis Bronentiteit Beschrijving
Een deur van een interlock heeft een geconfigureerd ontgrendelschema gebied Voor een deur die deel uitmaakt van een vergrendelingsconfiguratie is een ontgrendeltijdschema geconfigureerd.
Een deur van een interlock is in onderhoudmodus gebied Voor een deur die deel uitmaakt van een vergrendelingsconfiguratie is de onderhoudsmodus ingeschakeld.
De mogelijkheid om naar een schijf te schrijven werd hersteld rol Archiver of Auxiliary Archiver De mogelijkheid om naar een schijf te schrijven is hersteld.
AC-fout toegangscontrole-unit of inbraakdetectie-unit Een AC-storing (wisselstroom) is opgetreden.
Toegang geweigerd kaarthouder, credential, deur of lift Een kaarthouder wordt de toegang geweigerd (om welke reden dan ook).
Toegang geweigerd: Een tweede kaarthouder is vereist deur Twee kaarthouders moeten hun credentials binnen een bepaalde tijd ten opzichte van elkaar presenteren en die tijd is verstreken. Deze gebeurtenis is alleen van toepassing op deuren die worden bestuurd door Synergis™-units.
Toegang geweigerd: antipassback schending deur Een kaarthouder heeft toegang gevraagd tot een gebied dat hij of zij al binnen is gegaan of heeft toegang gevraagd om een gebied te verlaten dat hij of zij niet binnen is gegaan.
Toegang geweigerd: kaart en pincode deur of lift Een kaart en pincode zijn vereist om een gebied binnen te gaan en de kaarthouder heeft niet binnen de toegestane tijd een pincode ingevoerd.
Toegang geweigerd: Metgezel werd geweigerd deur of lift De twee-personenregel wordt gehandhaafd en een van de kaarthouders is de toegang geweigerd.
Toegang geweigerd: Geweigerd door toegangsregel deur of lift De kaarthouder wordt de toegang geweigerd volgens de toegangsregel.
Toegang geweigerd: Begeleiding wordt niet ondersteund door dit unitmodel deur of lift De regel voor bezoekersescorte wordt voor een gebied afgedwongen, maar deze functie wordt niet ondersteund door de unit die de deuren van het gebied bestuurt.
Toegang geweigerd: Vervallen credential kaarthouder, credential, deur of lift Een verlopen credential is gebruikt.
Toegang geweigerd: Eerste persoon in regel supervisor afwezig deur of lift De regel 'eerste persoon in' is afgedwongen voor het gebied en er is nog geen supervisor aangekomen.
Toegang geweigerd: Host is vereist deur of lift De bezoekerbegeleidingsregel wordt gehandhaafd en de bezoeker krijgt een pasje voor de host.
Toegang geweigerd: inactieve kaarthouder kaarthouder, deur of lift Een kaarthouder met een inactief profiel heeft geprobeerd toegang te krijgen tot een deur of lift.
Toegang geweigerd: inactieve credential kaarthouder, credential, deur of lift Er is een credential met een inactief profiel gebruikt.
Toegang geweigerd: rechten onvoldoende deur of lift De kaarthouder is de toegang geweigerd, omdat hij of zij niet over de vereiste veiligheidsclearance beschikt. Deze gebeurtenis is alleen van toepassing op deuren die worden bestuurd door Synergis™-units.
Toegang geweigerd: Interlock deur Toegang wordt geweigerd vanwege een vergrendelingsbeperking.
Toegang geweigerd: ongeldige PIN deur of lift De kaarthouder heeft een ongeldige pincode ingevoerd.
Toegang geweigerd: verloren credential kaarthouder, credential, deur of lift Er is een credential gebruikt die als verloren is opgegeven.
Toegang geweigerd: Max. bezetting bereikt deur of lift De kaarthouder wordt de toegang geweigerd omdat de bezettingslimiet van het gebied al is bereikt.
Toegang ontzegd: Geen toegangsregel toewezen deur of lift De kaarthouder wordt de toegang geweigerd, omdat hij geen toegangsrechten heeft.
Toegang geweigerd: buiten schema deur of lift De toegangsregel die aan deze kaarthouder is gekoppeld, is niet van toepassing op de datum of tijd die in het schema is opgegeven.
Toegang geweigerd: gestolen credential kaarthouder, credential, deur of lift Er is een credential gebruikt die als gestolen is opgegeven.
Toegang geweigerd: niet toegewezen credential credential, deur of lift Er is een credential gebruikt die niet aan een kaarthouder is toegewezen.
Toegang geweigerd: onbekende credential deur of lift Er is een credential gebruikt die onbekend is in het systeem Security Center.
Toegang geweigerd: geldige kaart, inactieve pincode deur of lift Een kaart en pincode zijn vereist om een gebied binnen te gaan en de kaarthouder heeft een ongeldige pincode ingevoerd.
Toegang geweigerd: geldige kaart, ongeldige PIN deur of lift Een kaart en pincode zijn vereist om een gebied binnen te gaan en de kaarthouder heeft een ongeldige pincode ingevoerd.
Toegang verleend kaarthouder, deur of lift Een kaarthouder heeft toegang gekregen via een deur volgens de toegangsregels voor de deur, de lift of het gebied. Voor een perimeterdeur van een vergrendeling: Wanneer een geautoriseerde kaarthouder een deur van een vergrendeling opent, kan Security Center een gebeurtenis van het type Toegang verleend voor de deur genereren, zelfs als de deur niet wordt ontgrendeld (omdat een andere perimeterdeur al open is).
Adaptieve beweging geactiveerd camera (videoanalyse) Er is beweging gedetecteerd op een camera die is uitgerust met videoanalysemogelijkheden.
Agent gestart Rol Wearable Camera Manager Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer een rolagent start.
Agent gestopt Rol Wearable Camera Manager Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer een rolagent stopt.
Agent onverwacht gestopt Rol Wearable Camera Manager Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer een rolagent onverwacht stopt.
Alarm bevestigd alarm Een alarm is bevestigd door een gebruiker of automatisch bevestigd door het systeem.
Alarm bevestigd (alternatief) alarm Een alarm is via de alternatieve modus bevestigd door een gebruiker.
Alarm wordt onderzocht alarm Een alarm met een bevestigingsvoorwaarde is nog steeds actief en de status wordt onderzocht is ingesteld.
Alarmvoorwaarde gewist alarm De bevestigingsvoorwaarde van een alarm is gewist.
Alarmcontext gewijzigd alarm Het veld Context van een alarm is bewerkt door een gebruiker.
Alarm met dwang bevestigd alarm Een alarm is geforceerd bevestigd door een gebruiker met speciale rechten.
Hoge alarmfrequentie Rol Directory Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer het alarmtriggerniveau boven de hoge drempel komt die op de pagina Eigenschappen van de rol Health Monitor rol voor deze gebeurtenis is geconfigureerd.
Normale alarmfrequentie Rol Directory Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer de alarmdrempel onder de normale drempel komt die op de pagina Eigenschappen van de rol Health Monitor voor deze gebeurtenis is geconfigureerd.
Alarm ingeschakeld alarm Er is een alarm geactiveerd.
Een interlock kan zich niet in hard antipassback modus bevinden gebied Voor een vergrendeling kan niet de modus Harde antipassback gelden. Dit is een illegale configuratie.
Een interlock kan geen perimeterdeur hebben zonder geconfigureerde deursensor gebied Een vergrendeling kan niet worden afgedwongen als het systeem niet weet of een deur open is of niet.
Een interlock kan niet slechts één perimeterdeur hebben gebied U hebt ten minste twee perimeterdeuren nodig om de vergrendeling toe te passen.
Antipassback uitgeschakeld: Ongeldige instellingen gebied Antipassback uitgeschakeld: Ongeldige instellingen.
Antipassback uitgeschakeld: Wordt niet ondersteund wanneer de unit zich niet in de servermodus bevindt gebied Units zijn niet ingesteld op de servermodus. Antipassback is beschikbaar volgens de bedieningsmodus van de unit. Zie Beperkingen in Security Centervoor meer informatie over unitbeperkingen.
Antipassback schending gebied, kaarthouder of bezoeker Voor een verzoek om toegang tot een gebied is een credential gebruikt die al in het gebied is, of voor een verzoek om een gebied te verlaten is een credential gebruikt die niet in het gebied is geweest.
Antipassback schending vergeven kaarthouder of bezoeker Een beveiligingsoperator heeft toegang verleend aan een kaarthouder die verantwoordelijk is voor een passback-overtreding.
Applicatie verbonden Security Desk Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer een gebruiker via Security Desk verbinding maakt met de Directory.
Applicatie losgekoppeld door gebruiker Security Desk Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer een gebruiker zijn Security Desk van de Directory loskoppelt.
Applicatie onverwacht losgekoppeld Security Desk Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer een Security Desk-toepassing wordt losgekoppeld van de Directory, maar niet door de gebruiker (netwerkprobleem of toepassingscrash).
Applicatie verloren applicatie of rol Een applicatie of rol is de verbinding kwijtgeraakt met de map.
Applicatie gestart Security Desk Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer een Security Desk-toepassing start.
Applicatie gestopt Security Desk Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer een Security Desk-toepassing handmatig wordt gestopt. Het stoppen van Security Desk en het loskoppelen van de Directory hoeven niet noodzakelijkerwijs op hetzelfde moment plaats te vinden. Security Desk kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd zonder met de Directory te zijn verbonden.
Applicatie onverwacht gestopt Security Desk Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer een Security Desk-toepassing onverwacht wordt gestopt, bijvoorbeeld door een crash.
Archiefback-up mislukt Archiver-rol of -camera Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer een back-up-archiefoverdracht is mislukt.
Back-up archief geslaagd Archiver-rol of -camera Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer een back-up-archiefoverdracht is geslaagd.
Dupliceren archief geannuleerd Archiver-rol of -camera Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer een archiefoverdracht Dupliceren archieven wordt geannuleerd.
Archiefmap-pad is te lang rol Archiver of Auxiliary Archiver Het schijfbasispad voor video-archieven heeft de maximale lengte overschreden die door het besturingssysteem is toegestaan.
Archief overdracht sequentie geïmporteerd Camera Er wordt een nieuwe videosequentie beschikbaar gemaakt voor gebruik in de Archiver. Het type overdracht en de begin- en eindtijd van de geïmporteerde reeks worden weergegeven in de beschrijving. De mogelijke overdrachtstypen zijn:
  • Consolidatie
  • Duplicaat
  • Importeren (voor offline apparaat)
  • EdgeTrickling
Archiveringsschijf gewijzigd rol Archiver of Auxiliary Archiver De toegekende ruimte op een van de aan archiveringsopslag toegewezen schijven voor deze Archiver is opgebruikt en de Archiver is overgeschakeld naar de volgende schijf in de rij. De namen van de vorige schijf en de huidige schijf worden aangegeven in het veld Beschrijving.
Archiveringwachtlijst is vol Camera Een camera (video-encoder) streamt video sneller dan de Archiver in staat is om de videopakketten op schijf te schrijven. Deze gebeurtenis wordt ook geactiveerd als er een probleem is met de Archiver-database. De naam van de camera waarvan de pakketten verloren zijn gegaan, wordt aangegeven in het veld Beschrijving.
Archiveren gestart rol Archiver of Auxiliary Archiver Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer de Archiver-rol klaar is om video te archiveren.
Archiveren gestopt rol Archiver of Auxiliary Archiver Archiveren is gestopt omdat de aan archivering toegewezen schijven vol zijn. Dit gaat altijd gepaard met een Schijf vol-gebeurtenis.
Asset verplaatst asset Een asset is verplaatst.
Asset offline asset De RFID-tag van een asset is offline gegaan.
Asset online asset De RFID-tag van een asset is online gegaan.
Audio-alarm Camera Er is een geluid opgepikt door een microfoon die aan een camera is gekoppeld.
Audioanalyse-gebeurtenis camera (videoanalyse) Er is een audioanalysegebeurtenis gedetecteerd op een camera die is uitgerust met audioanalysemogelijkheden.
Printopdracht badges geannuleerd kaarthouder of bezoeker Een gebruiker heeft een badgeafdruktaak geannuleerd.
Printopdracht badges voltooid kaarthouder of bezoeker Een gebruiker heeft een badgeafdruktaak uitgevoerd.
Printopdracht badges in wachtrij kaarthouder of bezoeker Een gebruiker heeft een badgeafdruktaak in de wachtrij geplaatst.
Batterijfout toegangscontrole-unit of inbraakdetectie-unit De batterij van de unit is defect.
Onder max. bezetting gebied Het aantal mensen in het gebied is onder de maximale bezettingsgrens gezakt.
Camera blokkeren gestart Camera Een gebruiker heeft een videostream geblokkeerd voor andere gebruikers in het systeem.
Camera blokkeren gestopt Camera Een gebruiker heeft een videostream gedeblokkeerd voor andere gebruikers in het systeem.
Probleem cameraopname Camera Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer de camera niet in staat is om videobeelden op te nemen.
Cameraopname hersteld Camera Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer de camera weer in staat is op te nemen.
Camerawijziging camera (videoanalyse) Er is een storing opgetreden, mogelijk als gevolg van sabotage van de camera met als resultaat een gedeeltelijke of volledige obstructie van het camerabeeld, een plotselinge verandering van het gezichtsveld of een verlies van focus.
Kan niet schrijven naar de opgegeven locatie rol Archiver of Auxiliary Archiver De Archiver kan niet naar een specifieke schijf schrijven. Het pad naar de schijf wordt aangegeven in het veld Beschrijving.
Kan naar geen enkele schijf schrijven rol Archiver of Auxiliary Archiver De Archiver kan niet naar een van de schijfstations schrijven. Deze situatie kan zich om de volgende redenen voordoen: Wanneer schrijftoegang tot gedeelde stations wordt ingetrokken. Wanneer gedeelde schijven ontoegankelijk zijn. Wanneer gedeelde schijven niet meer bestaan. Als dit gebeurt, wordt archiveren gestopt. De Archiver evalueert de status van de schijfeenheid elke 30 seconden opnieuw.
Certificaatfout Toegangscontrole-unit en video-unit Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd door de rol Unit Assistent wanneer er een probleem is met het certificaat van de unit die de rol beheert.
Certificaat geldig Toegangscontrole-unit en video-unit Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd door de rol Unit Assistent wanneer het certificaat geldig is na een waarschuwing of een fout.
Certificaatwaarschuwing Toegangscontrole-unit en video-unit Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd door de rol Unit Assistent wanneer het certificaat een niet-kritiek probleem heeft. Bijvoorbeeld wanneer het certificaat bijna is verlopen.
Verbinding mislukt AD-rol, Federation™-rol of GCS-rol Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer de rol geen verbinding kan maken met de externe component.
Verbinding hersteld AD-rol, Federation™-rol of GCS-rol Gzondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer de rol weer verbinding kan maken met de externe component.
Verbinding met camera tot stand gebracht Camera Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer de rol Archiver verbinding maakt met de camera.
Verbinding met camera gestopt door gebruiker Camera Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer de rol Archiver de verbinding met de camera verbreekt door een gebruikersactie. Bijvoorbeeld, rol gestopt door de gebruiker.
Verbinding met de camera onverwacht gestopt Camera Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer de verbinding van de rol Archiver met de camera onopzettelijk wordt verbroken. Bijvoorbeeld, de rol is gecrasht, netwerk verbroken, enzovoort.
Verbinding met unit tot stand gebracht unit Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer de rol verbinding maakt met de unit.
Verbinding met de unit gestopt door gebruiker unit Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer de rol de verbinding met de unit verbreekt door een gebruikersactie. Bijvoorbeeld, rol gestopt door de gebruiker.
Verbinding met de unit onverwacht gestopt unit Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer de ontkoppeling van de rol van de unit niet opzettelijk is. Bijvoorbeeld, de rol is gecrasht, netwerk verbroken, enzovoort.
Comforttijd gestart parkeerregel De comforttijd van de parkeersessie is ingegaan.
Hoog CPU-gebruik server Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer het CPU-gebruik van de server boven de drempel komt die voor deze gebeurtenis is geconfigureerd op de pagina Eigenschappen van de Health Monitor rol.
Normaal CPU-gebruik server Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer het CPU-gebruik van de server onder de drempel komt die voor deze gebeurtenis is geconfigureerd op de pagina Eigenschappen van de rol Health Monitor.
Menigte gedetecteerd camera (videoanalyse) Er is een menigte of wachtrij gedetecteerd op een camera die is uitgerust met videoanalysemogelijkheden.
Gebruikersspecifieke gebeurtenis (systeembreed) Een gebruiker-specifieke gebeurtenis is een gebeurtenis die na de eerste systeeminstallatie is toegevoegd. Gebeurtenissen die zijn gedefinieerd tijdens de systeeminstallatie worden systeemgebeurtenissen genoemd. Aangepaste gebeurtenissen kunnen door de gebruiker zijn gedefinieerd of automatisch zijn toegevoegd tijdens installaties van plugins. In tegenstelling tot systeemgebeurtenissen kunnen gebruiker-specifieke gebeurtenissen hernoemd en verwijderd worden.
Automatische database back-up mislukt Rol Directory Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer de back-up- en restore-functie niet werkt.
Automatische database back-up hersteld Rol Directory Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer de backup- en restore-functie succesvol was.
Database verloren Elke rol die een database gebruikt De verbinding met de roldatabase is verloren gegaan. Als deze gebeurtenis aan een roldatabase is gerelateerd, kan het zijn dat de databaseserver inactief is of niet kan worden bereikt door de rolserver. Als de gebeurtenis aan de directorydatabase is gerelateerd, kunt u alleen de actie Een e-mail verzenden gebruiken, omdat voor alle andere acties een werkende verbinding nodig is in de directorydatabase.
Database hersteld Elke rol die een database gebruikt De verbinding met de roldatabase is hersteld.
Databaseherstel mislukt Rol Directory Manager Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer de failover back-up en restore-functie van de Directory-database is mislukt.
Databaseherstel voltooid Rol Directory Manager Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer de back-up en restore-functie van de directorydatabase succesvol was.
Weinig databaseruimte Elke rol die een database gebruikt Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer de beschikbare schijfruimte onder de drempel komt die op de pagina Eigenschappen van de rol Health Monitor voor deze gebeurtenis is geconfigureerd.
Normale databaseruimte Elke rol die een database gebruikt Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer de beschikbare schijfruimte boven de drempel komt die op de pagina de Eigenschappen van de rol Health Monitor voor deze gebeurtenis is geconfigureerd.
Grendelslot vergrendeld zone Het grendelslot op een deur is vergrendeld.
Grendelslot ontgrendeld zone Het grendelslot op een deur is ontgrendeld.
Richting alarm camera (videoanalyse) Er is een richtingalarm geactiveerd op een camera die is uitgerust met videoanalysemogelijkheden.
Directory gestart Rol Directory Gezondheidsevent gegenereerd wanneer de rol Directory start. Dit kan alleen gebeuren als u meer dan één Directory-server heeft.
Directory gestopt door gebruiker Rol Directory Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer de rol Directory een clean shutdown uitvoert. Bijvoorbeeld wanneer Genetec™ Server is gestopt in Windows-services.
Directory onverwacht gestopt Rol Directory Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer de rol Directory onbedoeld is gestopt. Bijvoorbeeld tijdens een servercrash.
Schijftoegang hersteld rol Archiver of Auxiliary Archiver De rol kreeg weer toegang tot zijn schijven.
Schijftoegang niet toegestaan rol Archiver of Auxiliary Archiver De rol is niet in staat om toegang te krijgen tot zijn schijven.
Schijfbelastingdrempel overschreden rol Archiver of Auxiliary Archiver De schijfruimte die is aan archivering is toegewezen, heeft de belastingsdrempel overschreden (standaard = 90%). Dit kan komen doordat de benodigde schijfruimte te laag is ingeschat of doordat een andere applicatie meer schijfruimte inneemt dan zou moeten. Als 100% van de toegewezen schijfruimte in gebruik is, begint de Archiver voortijdig oude archiefbestanden te verwijderen om schijfruimte vrij te maken voor nieuwe archiefbestanden. Hierbij wordt met de oudste bestanden begonnen.
Schijven vol rol Archiver of Auxiliary Archiver Alle schijven die aan archivering zijn toegewezen, zijn vol en de Archiver kan geen schijfruimte vrijmaken door bestaande videobestanden te verwijderen. Deze gebeurtenis kan zich voordoen wanneer een andere applicatie alle schijfruimte heeft opgebruikt die is gereserveerd voor Security Center, of wanneer de optie oudste bestanden verwijderen wanneer schijven vol niet is geselecteerd in Server Admin. Als dit gebeurt, wordt archiveren gestopt. De Archiver evalueert de schijfruimte elke 30 seconden opnieuw.
Deur gesloten deur De deur is vergrendeld. Deze gebeurtenis kan alleen worden gegenereerd als de deur is uitgerust met een deursensor.
Deur opengeforceerd deur De deur is vergrendeld, maar de deursensor geeft aan dat de deur open is.
Deur vergrendeld deur De deur wordt beschouwd als opgesloten in Security Center.
Deuronderhoud voltooid deur De deur is uit onderhoudsmodus gehaald.
Deuronderhoud gestart deur De deur is in onderhoudsmodus gezet.
Deur manueel ontgrendeld deur In Security Desk heeft een gebruiker handmatig een deur ontgrendeld.
Deur offline: Apparaat is offline deur Een of meer apparaten die aan deze deur zijn gekoppeld, zijn offline gegaan.
Deur online deur De deur is weer online na offline te zijn geweest.
Deur geopend deur De deur is geopend. Deze gebeurtenis kan alleen worden gegenereerd als de deur is uitgerust met een deursensor.
Deur te lang open deur De deur is te lang open gehouden. Om deze gebeurtenis in te schakelen, moet je de Trigger-gebeurtenis instellen op AAN in het gedeelte Door vastgehouden van de pagina Eigenschappen van de deur op Config Tool.
Deur beveiligd deur De deur is correct gesloten en vergrendeld na een Door unsecured -gebeurtenis. Deze gebeurtenis kan alleen worden gegenereerd als de deur is uitgerust met een deursensor, een deurvergrendeling en een vergrendelingsensor.
Deurtest geslaagd deur De deurtest is voltooid.
Deurtest is mislukt deur De deurtest is mislukt.
Deurtest is mislukt: Afgebroken deur De deurtest is afgebroken.
Deurtest is mislukt: Geannuleerd vanwege onbeveiligde deur deur De deurtest is geannuleerd omdat de deur niet is beveiligd.
Deurtest is mislukt: Geannuleerd vanwege doorverbonden lezers deur De deurtest is geannuleerd omdat lezers worden overbrugd.
Deurtest is mislukt: Deur is niet opnieuw vergrendeld deur De deurtest is mislukt omdat de deur niet opnieuw is vergrendeld.
Deurtest is mislukt: Deur kon niet worden ontgrendeld deur De deurtest is mislukt omdat de deur niet werd ontgrendeld.
Deurtest is mislukt: Fout opgetreden deur De deurtest is mislukt omdat er een fout is opgetreden.
Deurtest is begonnen deur De deurtest is begonnen.
Deur ontgrendeld deur De deur is ontgrendeld.
Deur niet-beveiligd deur De deur is ontgrendeld, maar het deurslot geeft aan dat de deur is vergrendeld. Deze gebeurtenis kan alleen worden gegenereerd als de deur is uitgerust met een deursensor, een deurvergrendeling en een vergrendelingsensor.
Deurklink op zijn plaats zone De deurknop is op zijn plaats en de deur is vergrendeld.
Deurklink gedraaid zone De deurknop is gedraaid.
Dubbele badge uitgeschakeld kaarthouder, credential of deur De deur is vergrendeld en een bijbehorende gebeurtenis is gestopt.
Dubbele badge aan kaarthouder, credential of deur De deur is ontgrendeld en een bijbehorende gebeurtenis is geactiveerd.
Dupliceren archieven mislukt Archiver-rol of -camera Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer een archiefoverdracht Dupliceren archieven is mislukt.
Dupliceren archieven deels mislukt Archiver-rol of -camera Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer een archiefoverdracht Dupliceren archieven halverwege is mislukt.
Dupliceren archieven gelukt Archiver-rol of -camera Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer een archiefoverdracht Dupliceren archieven is gelukt.
Nieuwe poging dupliceren archieven Archiver-rol of -camera Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer een archiefoverdracht Dupliceren archieven is mislukt, maar later opnieuw wordt uitgevoerd.
Dwang PIN ingevoerd kaarthouder of deur Een kaarthouder voerde een dwangpincode in bij een deur.
Opslag randen middelgrote fout camera of video-unit Nadat een unit opnieuw is gestart, kon geen toegang worden verkregen tot de opgenomen video op de rand.
Lift is offline: Apparaat is offline lift Een of meer aan deze lift gekoppelde apparaten zijn offline gegaan.
Einde van het wijzigen van de camera camera (videoanalyse) Een storing die werd veroorzaakt door sabotage van de camera is opgelost.
Entiteit is vervallen kaarthouder of credential Een credential of de daaraan gekoppelde kaarthouder is verlopen (de status is nu Verlopen).
Entiteit zal binnenkort vervallen Credential Security Center genereert deze gebeurtenis om u te waarschuwen dat de vervaldatum van een entiteit nadert. Het aantal dagen van tevoren dat deze gebeurtenis een waarschuwing afgeeft, moet worden ingesteld.
Entiteit is offline server, rol of unit Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer een entiteit offline gaat (rood).
Entiteit is online server, rol of unit Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer een entiteit weer online is (zwart).
Entiteitwaarschuwing willekeurige entiteit Er is een gezondheidswaarschuwing afgegeven voor deze entiteit.
Toegang verondersteld kaarthouder of deur Een kaarthouder heeft toegang gekregen via een deur of tot een gebied en aangenomen wordt dat de kaarthouder naar binnen is gegaan, omdat er geen deursensor is geconfigureerd.
Toegang gedetecteerd kaarthouder of deur Een kaarthouder heeft toegang gekregen via een deur of tot een gebied en het binnengaan is gedetecteerd. Als u wilt dat deze gebeurtenis wordt gegenereerd, moet u aan de deurzijde waar u het binnengaan wilt laten detecteren een ingangssensor configureren. Als er geen ingangssensoren op de deur zijn geconfigureerd, wordt de gebeurtenis gegenereerd op basis van de deursensorinput.
Evacuatie beëindigd gebied Een evacuatie uit het gebied is beëindigd. Deze gebeurtenis wordt gegenereerd vanuit de Evacuation Assistant plug-in.
Evacuatie gestart gebied Er is een evacuatie uit het gebied gestart. Deze gebeurtenis wordt gegenereerd vanuit de Evacuation Assistant plug-in.
Face detected camera (videoanalyse) Er is een gezicht gedetecteerd op een camera die is uitgerust met videoanalysemogelijkheden.
Gezicht herkend camera (videoanalyse) Een gezicht op een hotlist is herkend door een camera die is uitgerust met videoanalysemogelijkheden.
Maken van een ondertekend token is mislukt Rol Directory Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer het systeem geen token voor authenticatie kan genereren.
Bestand verwijderd Camera Een aan een camera gekoppeld videobestand is verwijderd omdat de bewaarperiode is beëindigd of de archiefopslagschijf vol was.
Firmware-upgrade geannuleerd toegangscontrole-unit Een firmware-upgrade op een toegangscontrole-unit is geannuleerd.
Firmware upgrade mislukt toegangscontrole-unit Een firmware-upgrade op een toegangscontrole-unit is mislukt.
Firmware upgrade gepland toegangscontrole-unit Een firmware-upgrade op een toegangscontrole-unit is gepland.
Firmware upgrade gestart toegangscontrole-unit Een firmware-upgrade op een toegangscontrole-unit is gestart.
Firmware upgrade geslaagd toegangscontrole-unit Een firmware-upgrade op een toegangscontrole-eenheid is met succes voltooid.
Eerste persoon in gebied Een kaarthouder is een leeg gebied binnengegaan.
Bezochte verdieping lift Er is op een liftverdiepingsknop gedrukt.
Glasbreuk zone Er is glas gebroken.
Hardwaresabotage toegangscontrole-unit, deur, lift of zone De sabotage-input op een unit is geactiveerd.
Gezondheidsgebeurtenis Rol Health Monitor Er heeft zich een gezondheidsgebeurtenis voorgedaan.
Verwarm kaart veranderd camera (videoanalyse) Er is een wijziging gedetecteerd in een warmtekaartgebied op een camera die is uitgerust met videoanalysemogelijkheden.
Input alarm geactiveerd input op inbraakdetectie-unit De input is in de status alarm gegaan.
Input alarm hersteld input op inbraakdetectie-unit De input is niet meer in de status alarm.
Input omgeleid input op inbraakdetectie-unit De input is in de status omgeleid gegaan.
Input bypass hersteld input op inbraakdetectie-unit De input is niet meer in de status omgeleid.
Input toestand gewijzigd: Input actief input op camera, toegangscontrole-unit of inbraakdetectie-unit De input is in de status alarm gegaan.
Input toestand gewijzigd: Input normaal input op camera, toegangscontrole-unit of inbraakdetectie-unit De input is in de status normaal gegaan.
Input toestand gewijzigd: Input storing input op camera, toegangscontrole-unit of inbraakdetectie-unit De input is in de status probleem gegaan.
Inputprobleem - open toegangscontrole-unit of inbraakdetectie-unit De bewaakte ingang is in de status probleem (open circuit) gekomen.
Inputprobleem - kort toegangscontrole-unit of inbraakdetectie-unit De bewaakte ingang is in de status probleem (kortsluiting) gekomen.
Interface module AC fail state actief deur De wisselstroom van een interfacemodule is uitgevallen.
Interface module AC fail state hersteld deur De wisselstroom van een interfacemodule is hersteld.
Interface module batterijuitvaltoestand actief deur De batterij van een interfacemodule is defect.
Interface module batterijuitvaltoestand hersteld deur De batterij van een interfacemodule is hersteld.
Firmware-upgrade interfacemodule geannuleerd toegangscontrole-unit Een firmware-upgrade op een interfacemodule is geannuleerd.
Firmware-upgrade interfacemodule mislukt toegangscontrole-unit Een firmware-upgradeverzoek is mislukt of er zijn firmware-upgrades waarvoor de geplande starttijd is verstreken nadat de Access Manager-rol opnieuw is gestart.
Overdracht van firmware-upgradepakket voor interfacemodule gestart toegangscontrole-unit Er is een verzoek voor een firmware-upgrade naar de Synergis™ Cloud Link-unit gestuurd.
Firmware-upgrade interfacemodule gepland toegangscontrole-unit Een firmware-upgrade op een interfacemodule is gepland.
Firmware-upgrade interfacemodule gestart toegangscontrole-unit Een firmware-upgrade op een interfacemodule is gestart.
Firmware-upgrade interfacemodule geslaagd toegangscontrole-unit Een firmware-upgrade op een interfacemodule is geslaagd.
Interfacemodule offline toegangscontrole-unit De interfacemodule is offline gegaan.
Interfacemodule online toegangscontrole-unit De interfacemodule is online gegaan.
Interface module tamper state actief deur De sabotage-invoer van een interfacemodule is geactiveerd.
Interface module tamper state hersteld deur De sabotage-invoer van een interfacemodule is teruggekeerd naar normaal.
Interlock wordt niet door de unit ondersteund gebied Vergrendeling is ingeschakeld voor een gebied, maar deze functie wordt niet ondersteund door de toegangscontrole-unit die de deuren bestuurt.
Interlock lockdown input actief gebied Vergrendeling 'lockdown' is ingeschakeld.
Interlock lockdown input normaal gebied Vergrendeling 'lockdown' is uitgeschakeld.
Interlock vervangen input actief gebied Vergrendeling vervangen is aan.
Interlock vervangen input normaal gebied Vergrendeling vervangen is uit.
Inbraakalarm op stil gezet Inbraakdetectiegebied Inbraakalarm is op stil gezet.
Intrusiedetectiegebied alarm geactiveerd Inbraakdetectiegebied Inbraakdetectiegebiedalarm geactiveerd.
Intrusiedetectiegebied inschakelen Inbraakdetectiegebied Inbraakdetectiegebied wordt ingeschakeld.
Intrusiedetectiegebied inschakeling uitgesteld Inbraakdetectiegebied Inschakelen inbraakdetectiegebied is uitgesteld.
Intrusiedetectiegebied geannuleerd alarm Inbraakdetectiegebied Inbraakdetectiegebiedalarm is geannuleerd.
Intrusiedetectiegebied heeft het uitgesteld verzoek geannuleerd Inbraakdetectiegebied Uitgesteld verzoek inbraakdetectiegebied is geannuleerd.
Intrusiedetectiegebied uitschakelingsverzoek Inbraakdetectiegebied Uitgesteld verzoek inbraakdetectiegebied is geannuleerd.
Intrusiedetectiegebied uitgeschakeld Inbraakdetectiegebied Inbraakdetectiegebied is uitgeschakeld.
Intrusiedetectiegebied dwang Inbraakdetectiegebied Inbraakdetectiegebied is uitgeschakeld met dwangcode.
Toegangvertraging intrusiedetectiegebied geactiveerd Inbraakdetectiegebied Toegangvertraging inbraakdetectiegebied geactiveerd.
Gedwongen inschakeling intrusiedetectiegebied Inbraakdetectiegebied Inbraakdetectiegebied is geforceerd ingeschakeld.
Intrusiedetectiegebied input bypass geactiveerd Inbraakdetectiegebied Inputomleiding inbraakdetectiegebied is geactiveerd.
Intrusiedetectiegebied input bypass uitgeschakeld Inbraakdetectiegebied Inputomleiding inbraakdetectiegebied is gedeactiveerd.
Intrusiedetectiegebied inputprobleem Inbraakdetectiegebied Inputprobleem inbraakdetectiegebied.
Intrusiedetectiegebied master inschakelingsverzoek Inbraakdetectiegebied Master inschakelingsverzoek inbraakdetectiegebied is ingediend.
Master inbraakdetectiegebied ingeschakeld Inbraakdetectiegebied Inbraakdetectiegebied is master ingeschakeld.
Intrusiedetectiegebied perimeter inschakelingsverzoek Inbraakdetectiegebied Perimeter inschakelingsverzoek inbraakdetectiegebied is ingediend.
Perimeter inbraakdetectiegebied ingeschakeld Inbraakdetectiegebied Inbraakdetectiegebied is perimeter ingeschakeld.
Intrusiedetectiegebied inschakelingsverzoek uitgesteld Inbraakdetectiegebied Inschakelingsverzoek inbraakdetectiegebied is uitgesteld.
Intrusiedetectie-unit input bypass geactiveerd Inbraakdetectie-unit Inputomleiding inbraakdetectie-unit is geactiveerd.
Intrusiedetectie-unit input bypass uitgeschakeld Inbraakdetectie-unit Inputomleiding inbraakdetectie-unit is gedeactiveerd.
Intrusiedetectie-unit inputprobleem Inbraakdetectie-unit Inputprobleem inbraakdetectie-unit.
Manipulatie intrusiedetectie-unit Inbraakdetectie-unit Inbraakdetectie-unit is gesaboteerd.
Ongeldige configuratie in unit Video-unit De configuratie van de unit is ongeldig.
Ongeldige gebruikerspecifieke versleutelingswaarden rol Archiver of Auxiliary Archiver Als een van de aangepaste coderingswaarden (initiële vingerafdruk of coderingssleutel) die is opgegeven in Server Admin, ongeldig is, wordt deze waarschuwing door de Archiver uitgegeven bij het opstarten en daarna elke 5 minuten.
Inventaris reset parkeerzone De inventaris van een parkeerzone is teruggezet naar nul, zodat de gerapporteerde bezettingsgraad van de parkeerzone opnieuw kan worden geïnitialiseerd.
Laatste persoon uit gebied De laatste kaarthouder heeft een gebied verlaten.
Nummerplaat hit willekeurige trefferregel Een gelezen kentekenplaat is gekoppeld aan een hotlist, een overtijdregel of een vergunningbeperking.
Nummerplaat gelezen ALPR-unit of Genetec Patroller™ Er is een kentekenplaat.
Live bladwijzer toegevoegd Camera Een gebruiker heeft een bladwijzer toegevoegd aan een live video.
Grendel los zone Gebeurtenis gerelateerd aan een zone-entiteit.
Grendel vast zone Gebeurtenis gerelateerd aan een zone-entiteit.
Treuzelen camera (videoanalyse) De camera heeft aarzelende activiteit gedetecteerd.
Lage batterijspanning asset De batterij op de RFID-tag van een asset is bijna leeg.
Macro afgebroken Macro Het uitvoeren van een macro is mislukt.
Macro voltooid Macro Het uitvoeren van een macro is normaal voltooid.
Macro gestart Macro Het uitvoeren van een macro is begonnen.
Hoofddatabase verloren Rol Directory Manager Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer de Directory-database verloren gaat.
Hoofddatabase hersteld Rol Directory Manager Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer de Directory-database is hersteld.
Manueel station geactiveerd deur Iemand heeft aan de noodontgrendeling van de deur getrokken (handmatig uittrekstation).
Manueel station teruggezet naar normale toestand deur Voor de noodontgrendeling van de deur (handmatig uittrekstation) is normale bedieningspositie hersteld.
Max. bezetting overschreden gebied Het aantal mensen in het gebied overschrijdt nu de maximale bezettingsgrens.
Max. bezetting bereikt gebied Het aantal mensen in het gebied heeft de maximale bezettingsgrens bereikt.
Hoog geheugengebruik server Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer het geheugengebruik boven de hoge drempel komt die op de pagina Eigenschappen van de rol Health Monitor voor deze gebeurtenis is geconfigureerd.
Normaal geheugengebruik server Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer het geheugengebruik onder de normale drempel komt die op de pagina Eigenschappen van de rol Health Monitor voor deze gebeurtenis is geconfigureerd.
Ontbrekende staart gastheer deur De staarthost van een bezoekersdelegatie met twee hosts heeft geen badge.
Beweging Camera Er is beweging gedetecteerd.
Beweging uit Camera Deze gebeurtenis wordt uitgegeven na een gebeurtenis van het type Beweging aan wanneer beweging (gemeten in aantal bewegingsblokken) gedurende ten minste 5 seconden onder de drempel voor geen beweging is gezakt.
Beweging aan Camera Deze gebeurtenis wordt afgegeven bij positieve bewegingsdetectie.
Meerdere units zijn geconfigureerd voor de interlock gebied Alle deuren die deel uitmaken van een vergrendelingsconfiguratie moeten door dezelfde unit worden bestuurd.
Verzamelen beëindigd gebied Een evacuatie is beëindigd en mensen evacueren niet meer naar het gebied. Deze gebeurtenis wordt gegenereerd door de Evacuation Assistant plug-in en vindt alleen plaats voor de laatste evacuatie naar het gebied.
Verzamelen begonnen gebied Er is een evacuatie gaande en mensen evacueren naar het gebied. Deze gebeurtenis wordt gegenereerd vanuit de Evacuation Assistant plug-in en vindt alleen plaats voor de eerste evacuatie naar het gebied.
Geen toegang gedetecteerd kaarthouder of deur Een kaarthouder heeft toegang gekregen via een deur of tot een gebied, maar het binnengaan is niet gedetecteerd. Als u wilt dat deze gebeurtenis wordt gegenereerd, moet u aan de deurzijde waar u het binnengaan wilt laten detecteren een deursensor configureren.
Geen overeenkomst ALPR-unit, hotlist Een voertuig is niet gevonden op de hotlist die aan de unit Sharp is gekoppeld.
Geen RTP-pakket verloren in de laatste minuut Camera De Archiver heeft alle RTP-pakketten in de laatste minuut ontvangen.
Objecttoestand gewijzigd camera (videoanalyse) Een object is plotseling van richting of snelheid veranderd, bijvoorbeeld wanneer iemand begint te rennen of uitglijdt.
Aantal objecten veranderd camera (videoanalyse) Er is een verandering gedetecteerd in de objecttelling van een camera die is uitgerust met videoanalysemogelijkheden.
Aantal objecten bereikt camera (videoanalyse) Er is een limiet voor objecttellingen bereikt voor het tellen van objecten op een camera die is uitgerust met videoanalysemogelijkheden.
Object heeft lijn overschreden camera (videoanalyse) Een object heeft een vooraf gedefinieerde struikeldraad gekruist.
Object gedetecteerd camera (videoanalyse) Een object bevindt zich in het gezichtsveld van de camera.
Object gedetecteerd in veld camera (videoanalyse) Er is een object gedetecteerd in een zone die wordt gemonitord op inbraak op een camera die is uitgerust met videoanalysemogelijkheden.
Objectrichting veranderd camera (videoanalyse) Er is een van richting veranderend object gedetecteerd op een camera die is uitgerust met videoanalysemogelijkheden.
Object ingevoerd camera (videoanalyse) Een object is het gezichtsveld van de camera binnengegaan.
Object afgesloten camera (videoanalyse) Een object heeft het gezichtsveld van de camera verlaten.
Object volgt route camera (videoanalyse) Een object volgt een vooraf bepaalde route, in een specifieke richting.
Object verlaten camera (videoanalyse) Een object is het gezichtsveld van de camera binnengegaan en heeft het gezichtsveld verlaten.
Object samengevoegd camera (videoanalyse) Twee afzonderlijke objecten in het gezichtsveld van de camera zijn samengevoegd.
Object verwijderd camera (videoanalyse) Een object is verwijderd uit het gezichtsveld van de camera.
Object losgemaakt camera (videoanalyse) Een object in het gezichtsveld van de camera is opgesplitst in twee objecten.
Object gestopt camera (videoanalyse) Een bewegend object is gestopt.
Objectsnelheid veranderd camera (videoanalyse) Er is een snelheid wijzigend object gedetecteerd op een camera die is uitgerust met videoanalysemogelijkheden.
Afladen heeft gefaald ALPR Manager, Genetec Patroller™ Een offload van Genetec Patroller™ naar Security Center is mislukt.
Afladen succesvol ALPR Manager, Genetec Patroller™ Een offload van Genetec Patroller™ naar Security Center was succesvol.
Betaalde tijd gestart parkeerregel De parkeertijd is gekocht via aangesloten betaalstations of mobiele apps.
Parkeerzone capaciteitsdrempel bereikt parkeerzone De capaciteit van de parkeerzone heeft de capaciteitsdrempel bereikt die in ALPR Manager is opgegeven.
Personenteller resetten gebied Het aantal personen dat in een gebied is geteld, is gereset naar 0.
Persoon toegevoegd aan gebied gebied Een persoon is toegevoegd aan een gebied.
Vallende persoon camera (videoanalyse) Een vallende persoon is gedetecteerd op de camera.
Persoon van gebied verwijderd gebied Een persoon is verwijderd uit een gebied.
Rennende persoon camera (videoanalyse) Een rennende persoon is gedetecteerd op de camera.
Slippende persoon camera (videoanalyse) Een glijdende persoon is gedetecteerd op de camera.
Playback bladwijzer toegevoegd Camera Een gebruiker heeft een bladwijzer toegevoegd aan een opgenomen video.
Beveiligingsdrempelwaarde overschreden rol Archiver of Auxiliary Archiver De Beveiligde videodrempelwaarde die vanuit de Archiver is geconfigureerd, is overschreden. U kunt het percentage schijfruimte dat door beveiligde videobestanden wordt ingenomen, controleren op de pagina Statistieken op het tabblad Bronnen van de Archiver in Config Tool.
PTZ geactiveerd camera (PTZ) Een gebruiker is begonnen met het gebruik van de PTZ nadat deze niet actief was. In het veld wordt de gebruiker vermeld die de PTZ heeft geactiveerd. Deze gebeurtenis wordt telkens opnieuw gegenereerd wanneer een andere gebruiker de PTZ-besturing overneemt, zelfs wanneer de PTZ nog actief is.
PTZ vergrendeld camera (PTZ) Een gebruiker heeft geprobeerd de PTZ te verplaatsen terwijl deze door een andere gebruiker met een hogere PTZ-prioriteit werd vergrendeld. In het veld worden het apparaat, het applicatietype en de gebruiker die momenteel de vergrendeling bedient, vermeld.
PTZ gestopt camera (PTZ) De PTZ is na een vooraf bepaalde tijdsperiode door geen enkele gebruiker gemanipuleerd. In het veld wordt de gebruiker vermeld die de PTZ de laatste keer heeft gebruikt.
PTZ-zoom gestart camera (PTZ) Een gebruiker is begonnen met zoomen op de PTZ. In het veld Beschrijving wordt de gebruiker vermeld die zoomen heeft uitgevoerd. Daaropvolgende gebeurtenissen van het type PTZ zoom door gebruiker worden gegenereerd als een andere gebruiker met de PTZ zoomt of als de oorspronkelijke gebruiker met de PTZ zoomt nadat de Inactiviteitsvertraging is verlopen.
PTZ-zoom is gestopt camera (PTZ) Met de PTZ is na een vooraf bepaalde tijdsperiode niet door een gebruiker gezoomd. In het veld wordt de gebruiker vermeld die de PTZ de laatste keer heeft gezoomd.
RTP pakketten ontvangen van verschillende bronnen Camera De Archiver ontvangt meer dan één videostream voor dezelfde camera.
BELANGRIJK: Als deze zeldzame situatie zich voordoet, kan de Archiver niet aan de hand van het bron-IP-adres bepalen welke stream de juiste is vanwege het NAT (Network Address Translation) en wordt er een willekeurige keuze gemaakt. Dit kan ertoe leiden dat de verkeerde videostream wordt gearchiveerd. Het bron-IP-adres en poortnummer van beide streams worden echter aangegeven in het veld Beschrijving en de twee bronnen zijn gelabeld Gearchiveerd en Verworpen. U kunt de storende unit vinden die dit conflict veroorzaakt.
Record bijgewerkt (meestal een gebied, maar kan elk type entiteit zijn) Deze gebeurtenis wordt veroorzaakt door de Record Fusion Service wanneer een gebeurtenis met contextuele informatie die aan een recordtype is gekoppeld, in het systeem wordt geactiveerd, bijvoorbeeld wanneer gegevens worden opgenomen via de rol Record Caching Service.
Ingestie van record-cache mislukt Record Caching Service rol Een bewerking om gegevens te importeren in een record-cache, geactiveerd door een van de acties van het type Opnemen, is geëindigd met een fout. Er kunnen gedeeltelijke gegevens zijn opgeslagen. Zie Gebeurtenis opnemen, Bestand opnemen en Opnemen van webverzoek in Actietypen.
Ingestie van record-cache beëindigd Record Caching Service rol Een bewerking om gegevens in een recordcache te importeren, geactiveerd door een van de acties van het type Opnemen, is succesvol afgerond.
Ingestie van record-cache gestart Record Caching Service rol Een bewerking om gegevens in een recordcache te importeren, geactiveerd door een van de acties van het type Opnemen, is begonnen.
Opnameprobleem Camera Er is een probleem met het opnemen van de camera. Het probleem kan te wijten zijn aan een fout bij het schrijven naar een schijf, een fout bij het schrijven naar de database van Archiver of het feit dat de camera geen video streamt wanneer dit zou moeten. Als u deze fout ziet, neemt u contact op met uw systeembeheerder om het probleem op te lossen.
Opname gestart (alarm) Camera De opname op een camera is gestart als gevolg van het activeren van een alarm.
Opname gestart (continu) Camera De opname op een camera is gestart met een continu archiveringsschema.
Opname gestart (extern) Camera De opname op een camera is gestart door de actie Opname starten. Deze actie kan zijn geactiveerd door een andere gebeurtenis of zijn uitgevoerd vanuit een macro.
Opname gestart (beweging) Camera De opname op een camera is gestart door bewegingsdetectie.
Opname gestart (gebruiker) Camera De opname op een camera is handmatig gestart door een gebruiker.
Opname gestopt (alarm) Camera De opname op een camera is gestopt, omdat de alarmopnametijd is verstreken.
Opname gestopt (continu) Camera De opname op een camera is gestopt, omdat deze niet langer wordt gedekt door een continu archiveringsschema.
Opname gestopt (extern) Camera De opname op een camera is gestopt door de actie Opname stoppen. Deze actie kan zijn geactiveerd door een andere gebeurtenis of zijn uitgevoerd vanuit een macro.
Opname gestopt (beweging) Camera De opname op een camera is gestopt, omdat de beweging is gestopt.
Opname gestopt (gebruiker) Camera De opname op een camera is handmatig gestopt door een gebruiker.
Weinig resterende archiefschijfruimte rol Archiver of Auxiliary Archiver Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer het gebruik van de archiveringsschijfruimte boven de drempel komt die op de pagina Eigenschappen van de rol Health Monitor voor deze gebeurtenis is geconfigureerd.
Resterende archiefschijfruimte is normaal rol Archiver of Auxiliary Archiver Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer het gebruik van de archiveringsschijfruimte onder de drempel komt die op de pagina Eigenschappen van de rol Health Monitor voor deze gebeurtenis is geconfigureerd.
Verzoek tot buitengaan deur Iemand heeft op de deuropenerknop gedrukt of een verzoek geactiveerd om de bewegingsdetector af te sluiten. De gebeurtenis van het type Verzoek om te verlaten heeft speciale filtering om deze functie compatibel te maken met bewegingsdetectieverzoeken om de hardware af te sluiten. Stel deze eigenschappen in op het tabblad Config Tool > Deur > Eigenschappen.
Normaal verzoek tot buitengaan deur Er wordt geen verzoek tot buitengaan gedaan.
Archieven ophalen van units mislukt De rol Archiver of agent Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer het ophalen van videoarchieven van draagbare camera's is mislukt.
Archieven ophalen van units deels mislukt De rol Archiver of agent Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer het ophalen van videoarchieven van sommige van de wearable camera's is mislukt.
Archieven ophalen van units gelukt De rol Archiver of agent Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer het ophalen van videoarchieven van draagbare camera's is gelukt.
Rol gestart elke rol Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer een rol start.
Rol gestopt door gebruiker elke rol Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer een rol door een gebruiker wordt gestopt.
Rol onverwacht gestopt elke rol Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer een rol onverwacht stopt. Bijvoorbeeld, de rol is gecrasht.
Hoog RTP-pakketverlies Agent of Security Desk Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer de ratio van verloren RTP-pakketten boven de drempel komt die voor deze gebeurtenis is geconfigureerd op de pagina Eigenschappen van de rol Health Monitor.
Normaal RTP-pakketverlies Agent of Security Desk Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer de ratio van verloren RTP-pakketten daalt onder de drempel die voor deze gebeurtenis is geconfigureerd op de pagina Eigenschappen van de rol Health Monitor.
RTP-pakketten verloren Camera Er zijn RTP-pakketten die de Archiver nooit heeft ontvangen. Dit kan gebeuren als de pakketten verloren zijn gegaan in het netwerk of als de Archiver onvoldoende CPU heeft om alle pakketten te verwerken die op de netwerkkaart worden ontvangen. Het veld geeft het aantal verloren pakketten aan sinds de laatste keer dat deze gebeurtenis werd uitgegeven (niet meer dan eens per minuut).
Geprogrammeerde gestuurde toegang lift Het schema voor gecontroleerde toegang tot liftverdiepingen is nu van toepassing.
Geprogrammeerde vrije toegang lift Het schema voor gratis toegang tot liftverdiepingen is nu van toepassing.
Geprogrammeerd vergrendelen deur Het ontgrendelingsschema voor de deur is verstreken, het slot is nu opnieuw bevestigd (deur is vergrendeld).
Geprogrammeerd ontgrendelen deur Het deurslot is ontgrendeld vanwege een geprogrammeerd ontgrendelingsschema.
Schema ontgrendeling genegeerd: eerste persoon in regel supervisor afwezig deur Het schema voor het ontgrendelen van de deur wordt genegeerd, omdat nog niet is voldaan aan de beperking die is opgelegd door de 'eerste persoon in'-regel.
Server gestart server Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer een Genetec™ Server service begint.
Service gestopt door gebruiker server Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer een Genetec™ Server service door een gebruiker wordt gestopt.
Server onverwacht gestopt server Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer een Genetec™ Server service onverwacht stopt.
Sessie voltooid parkeerzone Het voertuig heeft de parkeerzone verlaten.
Sessie gestart parkeerzone Het voertuig is de parkeerzone binnengegaan.
Signaal verloren Camera Het camerasignaal is verloren gegaan.
Signaal opgevangen Camera Het camerasignaal is hersteld.
Ondertekend token is gemaakt Rol Directory Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer het systeem met succes een token voor authenticatie heeft gemaakt.
Supervisor in: toegangsregel geactiveerd deur De first-person-in regel is van kracht in een gebied en een supervisor heeft net een badge gepresenteerd, waardoor alle kaarthouders met de juiste toegangsrechten het gebied kunnen betreden
Supervisor in: ontgrendelingsschema is geactiveerd deur De first-person-in regel is van kracht in een gebied en een supervisor heeft net een badge gepresenteerd, waardoor iedereen het gebied kan betreden.
Synchronisatie voltooid extern systeem rol Active Directory De synchronisatie van een extern systeem is uitgevoerd.
Synchronisatiefout: extern systeem rol Active Directory De synchronisatie van een extern systeem heeft geleid tot een fout.
Synchronisatie mislukt rol Active Directory Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer de synchronisatie van een Active Directory is mislukt.
Synchronisatie gedeeltelijk afgesloten vanwege enkele conflicten: Extern systeem rol Active Directory De synchronisatie van een extern systeem is slechts deels uitgevoerd.
Synchronisatie hersteld rol Active Directory Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer de synchronisatie van een Active Directory is hersteld.
Synchronisatie gestart: extern systeem rol Active Directory De synchronisatie van een extern systeem is gestart.
Op de hielen zitten camera (videoanalyse) Twee mensen zijn heel kort na elkaar een beveiligd gebied binnengegaan.
Temperatuuralarm Video-unit De temperatuur van de video-unit is tot boven het veiligheidsniveau gestegen.
Dreigingsniveau gewist dreigingsniveau Een dreigingsniveau is gewist.
Ingesteld dreigingsniveau dreigingsniveau Een dreigingsniveau is ingesteld.
Transmissie verloren Camera De Archiver is nog steeds verbonden met de camera, maar heeft al meer dan 5 seconden geen videopakketten ontvangen.
Transmissie hersteld Camera De Archiver is weer begonnen met het ontvangen van videopakketten van de camera.
Ongedefinieerde video-analyse gebeurtenis camera (videoanalyse) Er is een generieke video-analytische gebeurtenis uitgegeven, maar deze is nog niet toegewezen aan een Security Center-gebeurtenis.
TIP: U kunt in de analytische metadata kijken naar aanvullende subtype-informatie.
Unit verbonden unit De verbinding met een unit is tot stand gebracht of hersteld.
Unit heeft niet geantwoord op verzoek tot randvideo Camera Gebeurtenis gerelateerd aan een camera die rechtstreeks op de unit opneemt.
Unit verloren unit De verbinding met een unit is verbroken.
Unitsynchronisatie mislukt toegangscontrole-unit Synchroniseren van de unit met de Access Manager is mislukt.
Unitsynchronisatie gestart toegangscontrole-unit Synchroniseren van de unit met de Access Manager is gestart.
Unitsynchronisatie geslaagd toegangscontrole-unit Synchroniseren van de unit met de Access Manager is voltooid.
Unittijd loopt gelijk met servertijd Video-unit Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer de tijd van de unit gesynchroniseerd is met de tijdserver.
Unittijd loopt niet gelijk met servertijd Video-unit Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer de tijd van de unit niet meer gesynchroniseerd is met de tijdserver.
Unitwaarschuwing geactiveerd toegangscontrole-unit De Synergis™ Cloud Link-unit is in een waarschuwingsstatus gegaan. De reden voor de waarschuwing wordt gedetailleerd in de gebeurtenisbeschrijving.
Unitwaarschuwing gedeactiveerd toegangscontrole-unit De Synergis™ Cloud Link-unit bevindt zich niet langer in een waarschuwingsstatus. De laatste reden voor de waarschuwing wordt gedetailleerd in de gebeurtenisbeschrijving.
Update is mislukt Genetec Patroller™, Mobile Sharp Een update op Genetec Patroller™ of een Mobile Sharp-unit is mislukt of een bestand kan niet worden gesynchroniseerd op een Genetec Patroller™-computer.
Update-installatie voltooid Genetec Patroller™, Mobile Sharp Een update op Genetec Patroller™ of een Mobile Sharp-unit is voltooid en er is geen herstart vereist.
Update-installatie gestart Genetec Patroller™, Mobile Sharp Een gebruiker heeft een update gestart op Genetec Patroller™ door op het pictogram Update te klikken.
Update gepubliceerd Genetec Patroller™, Mobile Sharp Een update is verwerkt en kan worden geïmplementeerd in Genetec Patroller™.
Update-verwijdering voltooid Genetec Patroller™, Mobile Sharp Een rollback op Genetec Patroller™ of een Mobile Sharp-unit is voltooid.
Updateverwijdering gestart Genetec Patroller™, Mobile Sharp Een gebruiker heeft een rollback gestart op Genetec Patroller™ door op het pictogram Rollback te klikken.
Gebruiker afgemeld Gebruiker Een gebruiker heeft zich afgemeld bij een applicatie van Security Center.
Gebruiker aangemeld Gebruiker Een gebruiker heeft zich aangemeld bij een applicatie van Security Center.
Gebruikerlogin mislukt Gebruiker Ponging gebruikerlogin mislukt
Valideren van betaalde tijd parkeerregel De comforttijd of de betaalde tijd voor de parkeersessie is verstreken.
Videosignaal verloren Camera Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer het camerasignaal verloren is gegaan.
Videosignaal hersteld Camera Gezondheidsgebeurtenis die wordt gegenereerd wanneer het camerasignaal is hersteld.
Overtreding gedetecteerd parkeerregel De comforttijd, de respijtperiode of de betaalde tijd voor de parkeersessie is verstreken.
Overtreding afgedwongen parkeerregel Voor het voertuig in overtreding is een ticket uitgegeven.
Bezoeker dwaalspoor deur Een bezoeker heeft geen badge gekregen binnen de toegewezen tijd nadat de host van de delegatie of een vorige bezoeker een badge heeft gekregen.
VRM-verbindingspoging rol Archiver De Archiver heeft geprobeerd verbinding te maken met een VRM-unit.
VRM-verbinding mislukt rol Archiver De Archiver kan geen verbinding maken met een VRM-unit.
Venster gesloten zone Een fysiek venster is gesloten.
Venster geopend zone Een fysiek venster is geopend.
Zone ingeschakeld zone Een zone is ingeschakeld.
Zone uitgeschakeld zone Een zone is uitgeschakeld.
Deuronderhoud voltooid I/O-zone Een I/O-zone is uit onderhoudsmodus gehaald.
Deuronderhoud gestart I/O-zone Een I/O-zone is in onderhoudsmodus gezet.
Zone offline I/O-zone Een I/O-zone is offline.

Voor een lijst met gebeurtenissen die kunnen worden gebruikt met KiwiVision™ videoanalyse, zie Gebeurtenissen om te bewaken in Security Desk .