Filtrowanie i grupowanie alarmów w Security Center - Security Center 5.8

Podręcznik Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.8

Applies to
Security Center 5.8
Last updated
2020-02-24
Content type
Language
Polski (Polska)
Product line
Version
5.8

Można filtrować i grupować alarmy, aby sterować sposobem ich wyświetlania w zadaniu Monitorowanie alarmów oraz w zadaniu Monitoring.

Procedura

Aby filtrować alarmy:

 1. W zadaniu Monitorowanie alarmów lub Monitoring kliknij ikonę filtra ().
  Uwaga: W zadaniu Monitoring należy wybrać Alarmy z przycisku przełączania Zdarzenia/Alarmy. Przycisk przełączania Zdarzenia/alarmy pojawia się tylko wtedy, gdy włączysz monitorowanie alarmów w zadaniu Monitoring.

  Jeśli nie widać przycisku Filtr () lub przycisku przełączania Zdarzenia/Alarmy, należy przeciągnąć górną część obszaru roboczego w dół, aby odsłonić listę alarmów wyświetlaną u góry ekranu.

 2. Wybierz lub wyczyść następujące filtry:
  Pokaż wszystko
  Wyświetl wszystkie alarmy (bez filtra).
  Pokaż aktywne
  Pokaż aktywne alarmy.
  Pokaż w trakcie badania
  Pokaż alarmy, które są obecnie badane.
  Pokaż wymagane potwierdzenie
  Pokaż alarmy, w których warunki źródłowe są wyczyszczone, ale nadal muszą zostać potwierdzone.
  Pokaż potwierdzone
  Pokaż potwierdzone alarmy.

Aby zgrupować alarmy:

 1. W zadaniu Monitorowanie alarmów lub Monitoring kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny i wybierz Grupuj według.
  Uwaga: W zadaniu Monitoring należy wybrać Alarmy z przycisku przełączania Zdarzenia/Alarmy. Przycisk przełączania Zdarzenia/Alarmy pojawia się tylko wtedy, gdy włączysz monitorowanie alarmów w zadaniu Monitoring. Jeśli nie widać przycisku Zdarzenia/Alarmy, należy przeciągnąć górną część obszaru roboczego w dół, aby odsłonić listę alarmów wyświetlaną u góry ekranu.
 2. W oknie dialogowym Grupuj według wybierz Włącz grupowanie.
 3. Z listy rozwijanej wybierz najwyższy poziom grupowania, który chcesz zastosować do alarmów.
  Możesz pogrupować alarmy według:
  Alarm
  Nazwa jednostki alarmu.
  Priorytet
  Priorytet alarmu. Wszystkie alarmy zaimportowane z Omnicast™ mają domyślnie ustawiony priorytet 1. Ten priorytet można zmienić później w Config Tool.
  Źródło
  Jednostka źródłowa, która wyzwoliła alarm, jeśli alarm został wyzwolony przez zdarzenie - działanie. Pokazuje nazwę użytkownika, gdy alarm jest wyzwalany ręcznie.
  Typ jednostki źródłowej
  Typ jednostki źródłowej, która wyzwoliła alarm, jeśli alarm został wyzwolony przez zdarzenie - działanie. Pokazuje użytkownika, jeśli alarm zostanie wyzwolony ręcznie.
  Stan
  Bieżący stan alarmu.
  Aktywny
  Alarm nie został jeszcze potwierdzony. Wybranie aktywnego alarmu powoduje wyświetlenie przycisków potwierdzenia alarmu w panelu raportowym.
  Potwierdzony (domyślnie)
  Alarm został potwierdzony przy użyciu trybu domyślnego.
  Potwierdzony (alternatywnie)
  Alarm został potwierdzony przy użyciu trybu alternatywnego.
  Potwierdzony (z wymuszeniem)
  Administrator wymusił potwierdzenie alarmu.
  W trakcie badania
  Alarm, który jest badany; oznacza to, że ktoś go widział, ale niekoniecznie się nim zajął.
  Wymagane potwierdzenie
  Alarm z wyczyszczonym warunkiem potwierdzenia, który został jest gotowy do potwierdzenia.
 4. Aby zastosować dodatkowe poziomy grupowania, wybierz Następnie według.
 5. Kliknij Zaawansowane.
 6. Aby zmienić kolejność grupowania, wybierz grupę, a następnie użyj strzałek i .
 7. Aby wyświetlić informacje o alarmie w nagłówku grupy, wykonaj następujące czynności:
  1. Wybierz grupę, a następnie kliknij Edytuj element ().
  2. Wybierz kolumny alarmu, które chcesz wyświetlić.
  3. Aby zmienić kolejność wyświetlania kolumn, użyj strzałek i .
  4. Kliknij OK.
 8. Kliknij Zastosuj.

Przykład

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej. Kliknij ikonę Napisy (CC), aby włączyć napisy na filmie w jednym z dostępnych języków. W przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer film może się nie wyświetlać. Aby to naprawić, otwórz Ustawienia widoku kompatybilności i wyczyść opcję Wyświetlaj strony intranetowe w widoku kompatybilności.