Przegląd zadania Raport dot. alarmów w Security Center - Security Center 5.8

Podręcznik Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.8

Applies to
Security Center 5.8
Last updated
2020-02-24
Content type
Language
Polski (Polska)
Product line
Version
5.8

Użyj zadania Raport dot. alarmów, aby wyszukać i zbadać bieżące i przeszłe alarmy.

Poniższy rysunek pokazuje zadanie Raport dot. alarmów.

A Filtry zapytania.
B Kliknij , aby wyeksportować lub , aby wydrukować raport.
C Wyniki raportu dot. alarmów są przedstawione w panelu raportowym.

Kliknij alarm prawym przyciskiem myszy, aby przejść do strony konfiguracji alarmu lub jego jednostki źródłowej.

D Wymuś potwierdzenie wszystkich aktywnych alarmów.
E Widżet alarmu.
F Wideo alarmu w okienku.
G Uruchom raport.