Filtrowanie i grupowanie alarmów w Security Center - Security Center 5.11

Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-25
Content type
Przewodniki > Przewodniki użytkownika
Language
Polski
Product
Security Center
Version
5.11

Można filtrować i grupować alarmy, aby sterować sposobem ich wyświetlania w zadaniu Monitorowanie alarmów oraz w zadaniu Monitoring.

Procedura

Aby filtrować alarmy:

 1. W zadaniu Monitorowanie alarmów lub Monitoring kliknij ikonę filtra ().
  Uwaga: W zadaniu Monitoring należy wybrać Alarmy z przycisku przełączania Zdarzenia/Alarmy. Przycisk przełączania Zdarzenia/alarmy pojawia się tylko wtedy, gdy włączysz monitorowanie alarmów w zadaniu Monitoring.

  Jeśli nie widać przycisku Filtr () lub przycisku przełączania Zdarzenia/Alarmy, należy przeciągnąć górną część obszaru roboczego w dół, aby odsłonić listę alarmów wyświetlaną u góry ekranu.

 2. Wybierz lub wyczyść następujące filtry:
  Pokaż wszystko
  Wyświetl wszystkie alarmy (bez filtra).
  Pokaż aktywne
  Pokaż aktywne alarmy.
  Pokaż co jest w toku analizy
  Pokaż alarmy, których analiza jest obecnie w toku.
  Pokaż wymagane potwierdzenie
  Pokaż alarmy, których warunek potwierdzenia jest pusty, ale nadal muszą zostać potwierdzone.
  Pokaż potwierdzone
  Pokaż potwierdzone alarmy.

Aby zgrupować alarmy:

 1. W zadaniu Monitorowanie alarmów lub Monitoring kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny i wybierz Grupuj według.
  Uwaga: W zadaniu Monitoring należy wybrać Alarmy z przycisku przełączania Zdarzenia/Alarmy. Przycisk przełączania Zdarzenia/Alarmy pojawia się tylko wtedy, gdy włączysz monitorowanie alarmów w zadaniu Monitoring. Jeśli nie widać przycisku Zdarzenia/Alarmy, należy przeciągnąć górną część obszaru roboczego w dół, aby odsłonić listę alarmów wyświetlaną u góry ekranu.
 2. W oknie dialogowym Grupuj według wybierz Włącz grupowanie.
  Group by dialog box with grouping enabled for Alarm then by Source.
 3. Z listy rozwijanej wybierz najwyższy poziom grupowania, który chcesz zastosować do alarmów.
  Możesz pogrupować alarmy według:
  Alarm
  Nazwa jednostki alarmu.
  Priorytet
  Priorytet alarmu. Wszystkie alarmy zaimportowane z Omnicast™ mają domyślnie ustawiony priorytet 1. Ten priorytet można zmienić później w Config Tool.
  Źródło
  Jednostka źródłowa, która wywołała alarm. Jest to zdarzenie źródłowe, jeśli alarm jest wyzwolony poprzez zdarzenie i za nim podjęte działania, lub zdarzenie spowodowane przez użytkownika, jeśli jest wyzwolone ręcznie. Typ zdarzenia nie jest wyświetlony, jeśli nie masz uprawnień dostępu do jednostki źródłowej.
  Typ jednostki źródłowej
  Typ jednostki źródłowej, która wyzwoliła alarm, jeśli alarm został wyzwolony przez zdarzenie - działanie. Pokazuje użytkownika, jeśli alarm zostanie wyzwolony ręcznie.
  Stan
  Bieżący stan alarmu.
  Aktywny
  Alarm nie został jeszcze potwierdzony. Wybranie aktywnego alarmu powoduje wyświetlenie przycisków potwierdzenia alarmu w panelu raportowym.
  Potwierdzony (domyślnie)
  Alarm został potwierdzony przy użyciu trybu domyślnego.
  Potwierdzony (alternatywnie)
  Alarm został potwierdzony przy użyciu trybu alternatywnego.
  Potwierdzony (z wymuszeniem)
  Administrator wymusił potwierdzenie alarmu.
  W trakcie badania
  Alarm, który jest badany; oznacza to, że ktoś go widział, ale niekoniecznie się nim zajął.
  Wymagane potwierdzenie
  Alarm z warunkowym potwierdzeniem, które zostało wyczyszczone i alarm jest gotowy na przyjęcie potwierdzenia.
 4. Aby zastosować dodatkowe poziomy grupowania, wybierz Następnie według.
 5. Kliknij Zaawansowane.
 6. Aby zmienić kolejność grupowania, wybierz grupę, a następnie użyj strzałek i .
  Ustawienia zaawansowane w oknie dialogowym Grupuj według Źródła wyróżnioną na niebiesko i posortowaną w porządku rosnącym.
 7. Wybierz kierunek sortowania dla każdej grupy: kliknij Litera A nad literą Z ze strzałką skierowaną w dół., aby ustawić porządek rosnący, lub Litera Z nad literą A ze strzałką skierowaną w dół., aby ustawić porządek malejący.
 8. Aby wyświetlić informacje o alarmie w nagłówku grupy, wykonaj następujące czynności:
  1. Wybierz grupę, a następnie kliknij Edytuj element ().
  2. Wybierz kolumny alarmu, które chcesz wyświetlić.
  3. Aby zmienić kolejność wyświetlania kolumn, użyj strzałek i .
  4. Kliknij OK.
 9. Kliknij Zastosuj.
  Uwaga: Konfiguracja grupowania i sortowania jest zapisywana po zamknięciu zadania lub aplikacji.

Przykład

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej. Kliknij ikonę Napisy (CC), aby włączyć napisy na filmie w jednym z dostępnych języków.