Meldowanie nowych gości - Security Center 5.11

Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-07-06
Content type
Language
Polski (Polska)
Product
Security Center
Version
5.11

Aby upewnić się, że aktywność gościa może być monitorowana podczas jego wizyty, musisz zameldować gości, korzystając z zadania Zarządzanie gośćmi. Możesz albo wstępnie zarejestrować gości do późniejszego zameldowania, albo utworzyć gościa i od razu go zarejestrować.

Zanim rozpoczniesz

Zasad dostępu nie można bezpośrednio przypisywać do gości. Dlatego, aby udzielić gościowi praw dostępu, musisz utworzyć grupę posiadaczy karty, która jest zarezerwowana dla gości w Config Tool, i przypisać zasady dostępu do tej grupy. Utwórz grupę posiadaczy karty.

Procedura

 1. Na stronie głównej otwórz zadanie Zarządzanie użytkownikami.
 2. Kliknij Nowy ().
 3. W górnej części okna dialogowego wprowadź imię i nazwisko gościa.
 4. Aby przypisać zdjęcie gościowi, kliknij sylwetkę i wybierz jedną z następujących opcji:
  Załaduj z pliku
  Wybierz obraz z dysku. Obsługiwane są wszystkie standardowe formaty obrazów.
  Załaduj z kamery internetowej
  Zrób migawkę za pomocą kamery internetowej. Ta opcja pojawia się tylko wtedy, gdy do stacji roboczej jest podłączona kamera internetowa.
  Załaduj z kamery
  Zrób migawkę z kamery zarządzanej przez Security Center. Po kliknięciu Załaduj z kamery, otworzy się osobne okno dialogowe do przechwytywania obrazu. Wybierz źródło wideo i kliknijZrób migawkę ().
  Załaduj ze schowka
  Załaduj obraz skopiowany do schowka. Ta opcja pojawia się tylko wtedy, gdy użyto polecenia kopiowania systemu Windows do zapisania obrazu w schowku.
 5. Aby edytować zdjęcie, kliknij je, aby otworzyć Edytor obrazu i użyj opcji edycji w górnej części okna dialogowego edytora.
 6. W sekcji Status, ustaw następujące parametry:
  Uwaga: Data aktywacji jest taka sama jak data rejestracji. Możesz ustawić datę aktywacji na datę w przyszłości, co pozwoli ci z wyprzedzeniem utworzyć profile gości.
  Status
  Aby dane uwierzytelniające gościa działały, status musi być Aktywny. Możesz od razu ustawić status na Aktywny, klikając Zamelduj () a potem Zapisz .
  Aktywacja
  Ustaw aktywację dla ich profilu:
  Nigdy
  Wartość domyślna. Użyj tej opcji, jeśli planujesz ręcznie zameldować gościa lub nie wiesz, kiedy gość przybędzie.
  Konkretna data
  Wygasa w określonym dniu i godzinie.
  Wygaśnięcie
  Ustaw datę wygaśnięcia profilu:
  Nigdy
  Nigdy nie wygasa.
  Konkretna data
  Wygasa w określonym dniu i godzinie.
  Ustaw datę wygaśnięcia przy pierwszym użyciu
  Wygasa po określonej liczbie dni od pierwszego użycia.
  Jeśli nieużywane
  Wygasa, gdy nie był używany przez określoną liczbę dni.
 7. Przypisz poświadczenie do gościa, aby jego ruchy mogły być śledzone w systemie.
  Uwaga: Możesz przypisać poświadczenie teraz lub później.
 8. Przypisz gościa do grupy posiadaczy karty.
  Grupy posiadaczy karty określają, które zasady dostępu mają zastosowanie do gościa.
  1. Aby przypisać pierwszą grupę posiadaczy karty, kliknij listę Grupa posiadaczy karty i wybierz grupę posiadaczy karty.
   Uwaga: Wyświetlane są tylko grupy posiadaczy karty skonfigurowane dla gości. Gość może należeć do więcej niż jednej grupy posiadaczy karty.
  2. Aby przypisać dodatkowe grupy posiadaczy karty, kliknij Zaawansowane (), a następnie kliknij Dodaj element (). W otwartym oknie dialogowym wybierz grupy posiadaczy karty i kliknij OK.
 9. Wpisz adres e-mail gościa.
 10. Wprowadź numer telefonu komórkowego gościa.
 11. (Opcjonalnie) Przypisz gościowi jednego lub dwóch gospodarzy (lub osoby eskortujące):
  1. Kliknij listę Gospodarz gościa i wybierz posiadacza karty jako gospodarza gościa.
   Otworzy się okno dialogowe z komunikatem Czy chcesz automatycznie włączyć opcję wymagana eskorta?
  2. KliknijTak aby włączyć opcję Wymagana eskorta
   Gdy ta opcja jest włączona, odwiedzający nie ma dostępu do niektórych obszarów; chyba że przydzieleni mu gospodarze przedstawią swoje dane uwierzytelniające, w określonym czasie po wejściu gościa na dany obszar.
  3. (Opcjonalnie) Aby przypisać drugiego gospodarza, kliknij Zaawansowane (), a następnie kliknij Dodaj element (). W otwartym oknie dialogowym wybierz posiadacza karty, który ma zostać przypisany jako gospodarz, i kliknij OK.
   Uwaga: Kolejność, w jakiej gospodarze przedstawiają swoje poświadczenia, nie jest ważna.
 12. (Opcjonalnie) Wprowadź datę i godzinę w polu Oczekiwane przybycie.
 13. (Opcjonalnie) Jeśli dla gości zdefiniowane są pola niestandardowe, wprowadź dodatkowe informacje o gościach.
 14. (Opcjonalnie) W sekcji Zaawansowane skonfiguruj parametry gościa:
  Uwaga: Niektóre z tych właściwości mogą być dziedziczone z nadrzędnych grup posiadaczy karty. Po skonfigurowaniu określonej wartości dla gościa kliknij Przywróć wartość odziedziczoną (), aby odziedziczyć właściwość z nadrzędnych grup posiadaczy karty. Jeśli istnieje wiele grup nadrzędnych, dziedziczona jest najbardziej uprzywilejowana wartość.
  1. Jeśli gosciowi przypisano poświadczenie, udziel mu przywilejów dostępu.
   Użyj wydłużonego czasu dostępu
   Daje więcej czasu na przejście przez drzwi, dla których skonfigurowany jest parametr Wydłużony czas dostępu. Użyj tej opcji dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
   Pomiń reguły ponownego użycia identyfikatora na wejściu bez uprzedniego opuszczenia obszaru
   Zwalnia ze wszystkich ograniczeń ponownego użycia identyfikatora na wejściu bez uprzedniego opuszczenia obszaru.
  2. W polu Zezwolenie ze względów bezpieczeństwa wprowadź poziom zezwolenia gościa ze względów bezpieczeństwa. Poziom zezwolenia ze względów bezpieczeństwa określa dostęp gościa do obszarów, gdy poziom zagrożenia jest ustawiony w Security Center. Poziom 0 to najwyższy poziom uprawnień, z największymi przywilejami.
  3. W polu Nazwa jednostki wpisz nową nazwę jednostki dla gościa, jeśli nie chcesz użyć jego imienia i nazwiska.
   Domyślnie, Nazwa jednostki używa pól takich jak Imię oraz Nazwisko.
  4. (Opcjonalnie) W polu Opis, wpisz charakterystykę gościa.
  5. Przypisz gościa do partycji.
   Partycje określają, którzy użytkownicy Security Center mają dostęp do tej jednostki. Tylko użytkownicy, którym przyznano dostęp do partycji, mogą zobaczyć gościa.
 15. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wstępnie zarejestrować gościa do późniejszego zameldowania, kliknij Zapisz.
  • Aby natychmiast zameldować gościa, kliknij Zapisz i zaloguj się.

Przykład

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej. Kliknij ikonę Napisy (CC), aby włączyć napisy na filmie w jednym z dostępnych języków.