Potwierdzanie alarmów - Security Center 5.11

Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-07-06
Content type
Language
Polski (Polska)
Product
Security Center
Version
5.11

Możesz wyświetlać i potwierdzać alarmy z zadania Monitorowanie alarmów.

O tym zadaniu

Alarm otrzymasz w Security Desk tylko wtedy, gdy jesteś odbiorcą tego alarmu. Domyślnie alarmy o najwyższym priorytecie są wyświetlane w obszarze roboczym od najnowszych do najstarszych.
Uwaga: Być może nie będziesz musiał potwierdzić wszystkich wyzwolonych alarmów. Niektóre alarmy są skonfigurowane do automatycznego potwierdzania po upływie określonego czasu.

Z alarmami można także pracować za pomocą zadania Mapy i zadania Monitoring. Aby wyświetlić i potwierdzić alarmy z zadania Monitoring, należy włączyć monitorowanie alarmów.

Procedura

 1. W panelu powiadomień kliknij ikonę Alarmy ().
  Otwiera się zadanie Monitorowanie alarmów. Alarmy zostają dodane do listy alarmów i obszar roboczy zostaje wypełniony zgodnie z priorytetem wyświetlania alarmów.
 2. W razie potrzeby można przefiltrować listę alarmów, klikając ikonę filtra () i wybierając jeden lub więcej z następujących filtrów:
  Pokaż wszystko
  Wyświetl wszystkie alarmy (bez filtra).
  Pokaż aktywne
  Pokaż aktywne alarmy.
  Pokaż co jest w toku analizy
  Pokaż alarmy, których analiza jest obecnie w toku.
  Pokaż wymagane potwierdzenie
  Pokaż alarmy, których warunek potwierdzenia jest pusty, ale nadal muszą zostać potwierdzone.
  Pokaż potwierdzone
  Pokaż potwierdzone alarmy.
  Uwaga: Filtrowanie listy alarmów nie zmienia alarmów wyświetlanych w okienkach.
 3. Wybierz alarm z listy alarmów lub klikając okienko obszaru roboczego.
  Lista alarmów i obszar roboczy są niezależne od siebie. Wybranie alarmu z listy nie powoduje wybrania tego samego alarmu w obszarze roboczym.
 4. Jeśli alarm jest powiązany z wideo, wyświetl wideo alarmu w okienku obszaru roboczego. Wideo jest wyświetlane z kolorową nakładką, która zawiera szczegóły alarmu.
  W zależności od liczby aktywnych alarmów i rozmiaru obszaru roboczego wymagane okienko może nie być widoczne. Jeśli alarmów jest mało, można zmienić wzór okienka, aby zobaczyć alarm. Wideo alarmu jest również dostępne w zadanii Mapy i zadaniu Monitoring.
 5. Z listy alarmów lub widżetu alarmu wybierz jedną z następujących opcji:
  Potwierdź (tryb Domyślny) ()
  Potwierdź alarm. Alarm nie jest już aktywny i jest usunięty z obszaru roboczego i listy alarmów.
  Uwaga: Niektóre alarmy wymagają zgłoszenia zdarzenia po ich potwierdzeniu.
  Potwierdź (tryb Alternatywny) ()
  Ustawia alarm w stan potwierdzenia alternatywnego. Powody korzystania z tego typu potwierdzenia są definiowane przez daną firmę według potrzeb. Na przykład można go używać do potwierdzania fałszywych alarmów. Tego stanu można używać jako filtra w zapytaniach alarmowych.
  Zbadaj()
  Umożliwia przeprowadzenie analizy alarmu. To działanie informuje innych użytkowników systemu, że widziałeś alarm i nie potwierdziłeś go, dlatego alarm nie jest usuwany z listy aktywnych alarmów.
  Wymuś potwierdzenie ()
  Wymusza potwierdzenie alarmu. Ta opcja jest pomocna, by usunąć alarmy, które są aktualnie analizowane i ich źródło potwierdzenia nie zostało jeszcze wyjaśnione.
  Wymuś potwierdzenie wszystkich alarmów ()
  Wymuś potwierdzenie wszystkich aktywnych alarmów. Ta opcja jest pomocna, by usunąć alarmy, które są aktualnie analizowane i ich źródło potwierdzenia nie zostało jeszcze wyjaśnione.
  Odłóż alarm w czasie ()
  Przełącz alarm w tryb uśpienia na 30 sekund. W trakcie trybu uśpienia alarmu, jest on tymczasowo usuwany z obszaru roboczego. Możesz zmienić domyślny czas uśpienia w oknie dialogowym Opcje.
  Pokaż procedurę alarmową ()
  Pokaż konkretną procedurę alarmową (jeśli jest zdefiniowana przez administratora). Procedury alarmowe są łatwe do utworzenia i mogą mieć postać stron HTML lub aplikacji internetowej opracowanej przez użytkownika końcowego.
  Przekaż dalej alarm ()
  Przekaż alarm dalej do innego użytkownika w systemie. Przed przekazaniem dalej alarmu należy wybrać użytkownika, a także wpisać wiadomość.
  Edytuj kontekst ()
  Dodaj lub modyfikuj adnotację o alarmie.
  Uwaga: Wszystkie działania związane z alarmami są rejestrowane w historii działań.

Przykład

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej. Kliknij ikonę Napisy (CC), aby włączyć napisy na filmie w jednym z dostępnych języków.