Tworzenie posiadaczy karty - Security Center 5.11

Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-25
Content type
Przewodniki > Przewodniki użytkownika
Language
Polski
Product
Security Center
Version
5.11

Aby dodać nowych pracowników, którzy muszą wchodzić i wychodzić z zabezpieczonych obszarów przy użyciu kart dostępu, i śledzić ich działania, można utworzyć posiadaczy karty za pomocą zadania Zarządzanie ustawieniami posiadacza karty.

Zanim rozpoczniesz

 • Aby dodać niestandardowe informacje dla posiadaczy karty, utwórz pola niestandardowe w Config Tool. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Security CenterPodręcznik administratoraPrzewodnik
 • If you require different groups of cardholders with different access rights, create cardholder groups in Config Tool. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Security CenterPodręcznik administratoraPrzewodnik
 • Aby zmienić zezwolenie ze względów bezpieczeństwa dla posiadacza karty, musisz mieć przywileje Zmiana opcji posiadacza karty i Zmiana zezwolenia ze względów bezpieczeństwa.

Procedura

 1. Otwórz zadanie Zarządzanie ustawieniami posiadacza karty i kliknij Nowy ().
 2. W górnej części okna dialogowego wprowadź imię i nazwisko posiadacza karty.
 3. Aby przypisać zdjęcie do posiadacza karty, kliknij sylwetkę i wybierz jedną z następujących opcji:
  Załaduj z pliku
  Wybierz obraz z dysku. Obsługiwane są wszystkie standardowe formaty obrazów.
  Załaduj z kamery internetowej
  Zrób migawkę za pomocą kamery internetowej. Ta opcja pojawia się tylko wtedy, gdy do stacji roboczej jest podłączona kamera internetowa.
  Załaduj z kamery
  Zrób migawkę z kamery zarządzanej przez Security Center. Po kliknięciu Załaduj z kamery, otworzy się osobne okno dialogowe do przechwytywania obrazu. Wybierz źródło wideo i kliknijZrób migawkę ().
  Załaduj ze schowka
  Załaduj obraz skopiowany do schowka. Ta opcja pojawia się tylko wtedy, gdy użyto polecenia kopiowania systemu Windows do zapisania obrazu w schowku.
 4. Aby edytować zdjęcie, kliknij je, aby otworzyć Edytor obrazu i użyj opcji edycji w górnej części okna dialogowego edytora.
 5. W sekcji Status ustaw następujące parametry:
  Status
  Ustaw status na Aktywny lub Nieaktywny. Aby poświadczenia działały i aby użytkownicy mieli dostęp do dowolnego obszaru, profile muszą mieć status Aktywny.
  Aktywacja
  Ustaw aktywację dla ich profilu:
  Nigdy
  (Dostępne tylko po dezaktywacji posiadacza karty) Data i godzina kliknięcia Nowy () w celu utworzenia posiadacza karty.
  Konkretna data
  Uruchamia się w określonym dniu i godzinie.
  Wygaśnięcie
  Ustaw datę wygaśnięcia profilu:
  Nigdy
  Nigdy nie wygasa.
  Konkretna data
  Wygasa w określonym dniu i godzinie.
  Ustaw datę wygaśnięcia przy pierwszym użyciu
  Wygasa po określonej liczbie dni od pierwszego użycia.
  Jeśli nieużywane
  Wygasa, gdy nie był używany przez określoną liczbę dni.
 6. Przypisz poświadczenie do posiadacza karty, aby mógł uzyskać dostęp do zabezpieczonych obszarów.
  Uwaga: Możesz przypisać poświadczenie teraz lub po zarejestrowaniu wszystkich poświadczeń w systemie.
 7. Przypisz posiadacza karty do grupy posiadaczy kart.
  Uwaga: Posiadacz karty może należeć do więcej niż jednej grupy posiadaczy kart.
  1. Aby przypisać pierwszą grupę posiadaczy karty, kliknij listę rozwijaną Grupa posiadaczy karty i wybierz grupę posiadaczy karty.
  2. Aby przypisać dodatkowe grupy posiadaczy karty, kliknij Zaawansowane (), a następnie kliknij Dodaj element (). W otwartym oknie dialogowym wybierz grupy posiadaczy karty i kliknij OK.
 8. Wpisz adres e-mail posiadacza karty.
  Prawidłowy adres e-mail jest niezbędny, jeśli chcesz przypisać mobilne poświadczenie posiadaczowi karty.
 9. Wprowadź numer telefonu komórkowego posiadacza karty.
 10. (Opcjonalnie) Jeśli dla posiadaczy karty zdefiniowane są pola niestandardowe, takie jak dział, numery telefonów itp., wprowadź dodatkowe dane posiadacza karty.
 11. (Opcjonalnie) W sekcji Zaawansowane skonfiguruj następujące właściwości posiadacza karty:
  Uwaga: Niektóre z tych właściwości mogą być dziedziczone z nadrzędnych grup posiadaczy karty. Jeśli dla posiadacza karty konfigurowana jest konkretna wartość, kliknij Przywróć wartość odziedziczoną (), aby odziedziczyć właściwość z nadrzędnych grup posiadaczy karty. Jeśli istnieje wiele grup nadrzędnych, dziedziczona jest najbardziej uprzywilejowana wartość.
  1. Jeśli posiadaczowi karty przypisano poświadczenie, nadaj posiadaczowi karty przywileje dostępu:
   Użyj wydłużonego czasu dostępu
   Daje więcej czasu na przejście przez drzwi, dla których skonfigurowany jest parametr Wydłużony czas dostępu. Użyj tej opcji dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
   Może eskortować osoby odwiedzające
   Wskazuje, czy posiadacz karty może pełnić rolę gospodarza dla gości.
   Pomiń reguły ponownego użycia identyfikatora na wejściu bez uprzedniego opuszczenia obszaru
   Zwalnia ze wszystkich ograniczeń ponownego użycia identyfikatora na wejściu bez uprzedniego opuszczenia obszaru.

   Aby dowiedzieć się więcej na temat konfigurowania obszarów i drzwi przy użyciu rozszerzonego przyznawania ograniczonego czasowo ponownego użycia identyfikatora na wejściu bez uprzedniego opuszczenia obszaru, zobacz Security Center Podręcznik administratora.

  2. W polu Zezwolenie ze względów bezpieczeństwa wprowadź poziom zezwolenia ze względów bezpieczeństwa posiadacza karty. Poziom zezwolenia ze względów bezpieczeństwa określa jego dostęp do obszarów, jeśli poziom zagrożenia jest ustawiony w Security Center. Poziom 0 to najwyższy poziom uprawnień, z największymi przywilejami.
  3. W polu Nazwa jednostki wprowadź nazwę posiadacza karty, jeśli nie chcesz używać jego imienia i nazwiska.
   Domyślnie, Nazwa jednostki używa pól takich jak Imię oraz Nazwisko.
  4. W polu Opis wpisz charakterystykę posiadacza karty.
  5. Przypisz posiadacza karty do partycji.
   Partycje określają, którzy Security Center użytkownicy mają dostęp do tej jednostki. Tylko użytkownicy, którym przyznano dostęp do partycji, widzą posiadacza karty.
 12. Kliknij Zapisz.

Przykład

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej. Kliknij ikonę Napisy (CC), aby włączyć napisy na filmie w jednym z dostępnych języków.