Widżet alarmu - Security Center 5.11

Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-25
Content type
Przewodniki > Przewodniki użytkownika
Language
Polski
Product
Security Center
Version
5.11

Widżet Alarm pojawia się za każdym razem, gdy jednostka alarmu jest wyświetlana w bieżącym okienku. Oferuje różne sposoby reagowania na alarm.

Jeśli wyzwolony alarm wymaga warunku potwierdzenia (na przykład Drzwi zamknięte), w widżecie alarmu pojawia się przycisk Zbadaj, gdy jednostka alarmu jest wyświetlana w bieżącym okienku i warunek potwierdzenia nie został jeszcze zrealizowany.

Polecenia w widżecie alarmu są dostępne w zadaniach Monitorowanie, Monitorowanie alarmów i Raport dot. alarmów.

Polecenia widżetu alarmu są opisane poniżej:

Przycisk

Polecenie

Opis

Potwierdź (Domyślne)1 Potwierdź alarm. Alarm nie jest już aktywny i jest usunięty z obszaru roboczego i listy alarmów.
Potwierdź (Naprzemiennie) 1 Ustawia alarm w stan potwierdzenia alternatywnego. Powody korzystania z tego typu potwierdzenia są definiowane przez daną firmę według potrzeb. Na przykład można go używać do potwierdzania fałszywych alarmów. Tego stanu można używać jako filtra w zapytaniach alarmowych.
Wymuś potwierdzenie1 Wymusza potwierdzenie alarmu. Ta opcja jest pomocna, by usunąć alarmy, które są aktualnie analizowane i ich źródło potwierdzenia nie zostało jeszcze wyjaśnione.
Zbadaj Umożliwia przeprowadzenie analizy alarmu. To działanie informuje innych użytkowników systemu, że widziałeś alarm i nie potwierdziłeś go, dlatego alarm nie jest usuwany z listy aktywnych alarmów.
Odłóż alarm w czasie1 Przełącz alarm w tryb uśpienia na 30 sekund. W trakcie trybu uśpienia alarmu, jest on tymczasowo usuwany z obszaru roboczego. Możesz zmienić domyślny czas uśpienia w oknie dialogowym Opcje.
Przekaż dalej alarm1 Przekaż alarm dalej do innego użytkownika w systemie. Przed przekazaniem dalej alarmu należy wybrać użytkownika, a także wpisać wiadomość.
Pokaż procedurę alarmową Pokaż konkretną procedurę alarmową (jeśli jest zdefiniowana przez administratora). Procedury alarmowe są łatwe do utworzenia i mogą mieć postać stron HTML lub aplikacji internetowej opracowanej przez użytkownika końcowego.

1 Jeśli przytrzymasz Ctrl+Shift po kliknięciu polecenia, polecenie dotyczy wszystkich alarmów wyświetlanych w obszarze roboczym.