Notes de version AutoVu SharpOS 11.2 GA - SharpOS 11.2 GA

FR.AutoVu SharpOS Release Notes 11.2.pdf

series
SharpOS 11.2 GA
ud:id
FR.AutoVu SharpOS Release Notes 11.2
vrm_version
11.2
prodname_custom
AutoVu > SharpOS
category
Notes de version
date_updated
2016-01-01
category_custom
Notes de version
prodname
SharpOS
vrm_release
SR1
GA