Notes de version AutoVu SharpOS 12.1 GA - SharpOS 12.1 GA | SharpV

FR.AutoVu SharpOS Release Notes 12.1 GA.pdf

prodname_custom
ALPR (AutoVu™) > SharpOS
vrm_version
12.1
category_custom
Notes de version
series
SharpOS 12.1 GA | SharpV
vrm_release
GA
category
Notes de version
ud:id
FR.AutoVu SharpOS Release Notes 12.1 GA
date_updated
2016-12-02
prodname
SharpOS