Notes de version AutoVu SharpOS 12.2 GA - SharpOS 12.2 GA | SharpV

FR.AutoVu SharpOS Release Notes 12.2 GA.pdf

prodname_custom
ALPR (AutoVu™) > SharpOS
vrm_version
12.2
category_custom
Notes de version
series
SharpOS 12.2 GA | SharpV
vrm_release
GA
category
Notes de version
ud:id
FR.AutoVu SharpOS Release Notes 12.2 GA
date_updated
2017-01-23
prodname
SharpOS